عنوان:فروشگاه چفت
وب‌سایت:https://cheftstore.com
تلفن:۰۱۱-۳۳۲۰۸۴۴۵
آدرس:شعبه 1:مازندران ساری خیابان خیام فروشگاه چفت
شعبه 2: مازندران ساری خیابان خیام مقابل خ آرش فروشگاه فانتونی
کدپستی:۴۸۱۷۶۸۴۱۶۵
#شناسهمحصولقیمتمبلغ تخفیفتعدادمبلغ کل
مبلغ کل تومان
مبلغ حمل و نقل
مبلغ نهایی تومان
چاپ این برگه بازگشت ادامه جهت تسویه حساب